წარმოების ხარჯების ანალიზისა და ინვესტიციების ჩამოსხმის კონტროლის კვლევა

საინვესტიციო ქასთინგი წარმოება ძირითადად მოიცავს ოთხ პროცესს: მოდულის მომზადებას, ჭურვის მომზადებას, შენადნობის დნობადა ჩამოსხმის შემდგომი მკურნალობა. იმის გამო, რომ პროცესის მეთოდი არ არის მხოლოდ სხვადასხვა პროცესები, პროდუქტის ნაკადის კომპლექსი, ხანგრძლივი წარმოების ციკლი და ჩამოსხმის პროცესი ძალიან პროფესიონალურია. აქედან გამომდინარე, წარმოების მასალების მოხმარება შეყვანიდან გამომავალამდე არ არის ინტუიციური და ნათელი, ხოლო გამოყენების მრავალფეროვნება რთული და ოდენობა ადვილი არ არის, ამავდროულად, განსხვავებული ჩამოსხმის პროცესის მოსავლიანობისა და მოსავლიანობის გამო, ასევე მზარდი. ინვესტიცია მტვრის მოცილებაში და გარემოს დაცვაში, რამაც გამოიწვია საინვესტიციო ჩამოსხმის საწარმოს ხარჯების ანალიზი და ხარჯების კონტროლი სისტემა უფრო რთულია.

1. საინვესტიციო ჩამოსხმის საწარმოების წარმოების ღირებულების ძირითადი შემადგენლობა

საინვესტიციო ჩამოსხმის წარმოების ღირებულება ეხება ხარჯებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია საწარმოების წარმოებასთან და ფუნქციონირებასთან. გარემოსდაცვითი ხარჯები ცალკე შედის საინვესტიციო ჩამოსხმის წარმოების ხარჯებში.

1.1 მასალის ღირებულება

საწარმოების მიერ პროდუქციის წარმოების პროცესში გამოყენებული პირდაპირი მასალების ღირებულებას ერთობლივად უწოდებენ მატერიალურ ღირებულებას, რომელიც შეიძლება დაიყოს სხვადასხვა ნედლეულად და ძირითად მასალებად, რომლებიც წარმოადგენენ პროდუქციის ძირითად ერთეულს სხვადასხვა ფუნქციების მიხედვით. პროცესის დროს მოხმარებული საწვავი და ენერგია; შერწყმულია პროდუქტის ძირითად სუბიექტთან, ან ხელს უწყობს პროდუქტის ფორმირებას და დამხმარე მასალების მოხმარებას.

1.2 პირდაპირი შრომა

ეხება წარმოების მუშაკების ხელფასს და კეთილდღეობას, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ პროდუქციის წარმოებაში.

1.3 წარმოების ხარჯები

ეხება სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ხარჯებს, რომლებიც გაწეულია საინვესტიციო ჩამოსხმის საწარმოების თითოეული საწარმოო ერთეული წარმოების ორგანიზებისა და მართვისთვის, აგრეთვე მანქანებისა და აღჭურვილობის ტექნიკური მომსახურების ხარჯებს და ამორტიზაციის ხარჯებს.

1.4 ხარისხის ღირებულება

ხარისხის ღირებულება გულისხმობს საწარმოს მთლიან ღირებულებას, რათა უზრუნველყოს პროდუქტის გათვალისწინებული დონე და მთლიანი ხარისხის მენეჯმენტი, აგრეთვე დანაკარგი, რომელიც გამოწვეულია გათვალისწინებული ხარისხის სტანდარტის მიუღწეველობით.

1.5 გარემოსდაცვითი ხარჯები

გარემოსდაცვითი ღირებულება გულისხმობს ხარჯებს, რომლებიც მიიღება ან საჭიროა ზომების მისაღებად ჩამოსხმის წარმოების გარემოზე ზემოქმედებისთვის გარემოზე პასუხისმგებლობის პრინციპის შესაბამისად, აგრეთვე საწარმოების მიერ გარემოსდაცვითი მიზნების განხორციელების სხვა ხარჯები, რომლებიც გადახდილია სტანდარტებითა და მოთხოვნებით. ძირითადად მოიცავს შემდეგ ასპექტებს :( 1) დამაბინძურებლების ემისიების შემცირების ღირებულება (2) ნარჩენების აღდგენის, ხელახალი გამოყენების და განკარგვის ღირებულება (3) მწვანე შესყიდვის ღირებულება (4) გარემოს მენეჯმენტის ღირებულება (5) გარემოს დაცვის სოციალური აქტივობის ღირებულება (6) გარემოს დაკარგვის ღირებულება

2. საინვესტიციო ჩამოსხმის წარმოების მასალის ხარჯთაღრიცხვა

მატერიალური ღირებულება არის საინვესტიციო ჩამოსხმის ღირებულების მთავარი კომპონენტი. ჩამოსხმის წარმოებისას, მასალის პარტია ხშირად მოიხმარება სხვადასხვა ჩამოსხმის მიერ. როგორ გავხადოთ მასალის ღირებულება გონივრული

დაფიქრება ღირს სხვადასხვა პროდუქციის აგრეგაციასა და განაწილებაზე. საინვესტიციო ჩამოსხმის წარმოების პროცესის ნაკადის მიხედვით, მასალის ღირებულება შეიძლება შეგროვდეს და განაწილდეს ყალიბის მოხმარებაში და ჩამოსხმის ჭურვის მასალაში, დატენვის მოხმარება 3 ძირითადი ასპექტი.

2.1 ობის მოხმარება

საინვესტიციო ჩამოსხმისას, მატერიის გადამუშავება შესაძლებელია. ობის მოხმარება წარმოებაში ძირითადად შედგება აღდგენის დანაკარგისგან და ნარჩენი ცვილის დამწვრობის დანაკარგისგან. როდესაც ყალიბის დამუშავების პროცესი ძირითადად ფიქსირდება, მისი გაზომვა შესაძლებელია. გამოთვალეთ მოხმარების კვოტა და ხარჯების აღრიცხვა.

2.2 ტიპის ჭურვი მასალის მოხმარება

ჭურვის მასალები მოიცავს ცეცხლგამძლე ფხვნილს, ქვიშას, შემკვრელს და ა.შ. ჭურვის დასამზადებლად მოხმარებული ნედლეული დაკავშირებულია ჭურვის ზედაპირის ფართობთან. როდესაც გარსის მასალა, საფარის ფენის ნომერი და პროცესი გარკვეულია, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყალიბის ჯგუფის ზედაპირის ფართობი ან აკრიფეთ ჭურვის წონა მასალის ღირებულების გამოსაყოფად.

2.3 დამუხტვის მოხმარება

საინვესტიციო ჩამოსხმის ლითონის მასალა დნება ღუმელის შესაბამისად. დამუხტვის შეყვანის გაანგარიშებისას, ღუმელი აღებულია როგორც ერთეული, ხოლო ლითონის ინგრედიენტები და ჩამოსხმა თითოეული ღუმელის მიხედვით, აღირიცხება "ღუმელის ნომრის" სახეობისა და რაოდენობის მიხედვით.

2.4 ჩამოსხმის მასალების ხარჯთაღრიცხვა

ზემოაღნიშნული აღრიცხვის საშუალებით ჩვენ გამოვთვალეთ ჩამოსხმის დაკარგვის ღირებულება გარკვეული ტიპის ჩამოსხმის ერთი პროდუქტისთვის, მოხმარებული ჭურვის მასალის ღირებულება ერთი პროდუქტის წარმოებისთვის და ლითონის მასალის ღირებულება ერთეული პროდუქტისთვის.

3. საინვესტიციო ჩამოსხმის საწარმოების წარმოების ღირებულების კონტროლის გზები

მთლიან საინვესტიციო ჩამოსხმაში მატერიალური ღირებულების წარმოების ღირებულება არის ყველაზე დიდი პროპორცია და გავლენა, ამიტომ მატერიალური ღირებულების კონტროლი არის მთელი ხარჯების კონტროლის ფოკუსი. ზოგადად, პირდაპირი შრომა და წარმოების ღირებულება მცირე გავლენას ახდენს წარმოების ღირებულებაზე, მაგრამ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, ხარისხის ღირებულება და გარემოსდაცვითი ღირებულება, როგორიცაა პროცესის მოსავლიანობის მაჩვენებელი და უარყოფის მაჩვენებელი, ასევე დიდ გავლენას ახდენს წარმოების ღირებულებაზე. საწარმოების წარმოების ღირებულებაზე მოქმედი ფაქტორებისთვის აუცილებელია მიზნობრივი კონტროლის ღონისძიებების ფორმულირება.

3.1 შეამცირეთ მასალის მოხმარება

ფაქტობრივ წარმოებაში მასალები პროცესის კვოტაში უნდა მომზადდეს და გამოიყოს წარმოების გეგმის მიხედვით, ხოლო მასალები, რომლებიც უშუალოდ არ გამოიყენება პროდუქტის წარმოებაში, რომელიც არ არის მოხმარების კვოტაში, უნდა შემოწმდეს ეტაპობრივად, სერიული განაწილებით, საველე მასალის შენახვით. გააუმჯობესოს მასალების გამოყენების მაჩვენებელი, პროცესის ოპტიმიზაციის გზით მასალების სამეცნიერო და გონივრული თანაფარდობის განსახორციელებლად, რათა შეამციროს ახალი მასალების ინოვაციების თანაფარდობა.

3.2 პროცესის მოსავლიანობის გაუმჯობესება და ჩამოსხმის უარყოფის სიხშირის შემცირება

პროცესის დიზაინი და საიტის მენეჯმენტი არის ორი ძირითადი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს პროცესის ეფექტურობაზე. პროცესის რეფორმა უნდა განხორციელდეს პროცესის შემოწმების გზით მასობრივი ინვესტიციების დაწყებამდე და მაღალი ხარისხის პროცესის დიზაინერების ტრენინგის ინოვაციამდე, რათა გააუმჯობესოს პროდუქტის შესრულება და პროცესის პროდუქტიულობა, შეამციროს პროდუქტის ღირებულება. ჩამოსასხმელების ჩამოსხმის სიზუსტის გაუმჯობესებით და საველე პროცესის ოპტიმიზაციის გზით, შენადნობის სითხის გამოყენების სიჩქარე შეიძლება გაუმჯობესდეს. საიტის მენეჯმენტის ოპტიმიზაცია.

3.3 დაზოგეთ ენერგია და შეამცირეთ ენერგიის მოხმარება

სამსხმელო მრეწველობის ენერგიის მოხმარება შეადგენს მანქანათმშენებლობის ენერგიის მოხმარების 23%-62%-ს. ენერგიის მოხმარება ძირითადად არის კოქსი, ქვანახშირი და ელექტროენერგია, რასაც მოჰყვება შეკუმშული ჰაერი, ჟანგბადი და წყალი. სამსხმელო მრეწველობა ჩინეთში ენერგოეფექტურობა არის მხოლოდ 15%-25%. მაგალითად, დნობის მოწყობილობა და დნობის ენერგიის მოხმარება შეადგენს მთელი ჩამოსხმის წარმოების ენერგიის მოხმარების დაახლოებით 50%-ს. ჩამორჩენილი დნობის აღჭურვილობის გაუმჯობესებამ შეიძლება შეამციროს ჩამოსხმის წარმოების ენერგიის მოხმარება.

3.4 გარემოს დაცვის გაძლიერება და ჩამოსხმის ნარჩენების დამუშავებისა და გადამუშავების ხელშეწყობა

ნარჩენების გადამუშავება არა მხოლოდ ამცირებს შესაბამისი მასალების დაკარგვას, არამედ პირდაპირ ამცირებს ხარჯებს. ამავდროულად, გარემოსდაცვითი ღირებულების თვალსაზრისით, ნარჩენების დამუშავების პრობლემა არის ჩამოსხმის ხარჯების დაზოგვა, როგორიცაა ჩამოსხმის შემდეგ გაწმენდილი ნარჩენი ქვიშის საბოლოო დამუშავება და გადამუშავება, ხარჯების დაზოგვა, ენერგიის ნარჩენების შემცირება და გარემოს დაბინძურების შემცირება.

3.5 შრომის პროდუქტიულობის გაუმჯობესება

შრომის პროდუქტიულობის გაზრდამ შეიძლება შეამციროს ფიქსირებული ხარჯები პროდუქტის ერთეულზე. გააუმჯობესოს შრომის პროდუქტიულობა, აუცილებელია მუდმივად გააუმჯობესოს მექანიზებული წარმოების დონე, ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება, ახალი პროცესი, სპეციალიზაციის მისაღწევად.

9


გამოქვეყნების დრო: აგვისტო-26-2021